Comunicacions

Normes de presentació de les comunicacions en les actes del congrés

Normes que han de seguir únicament aquelles persones que desitgin que la seva comunicació es publiqui a les actes del congrés, número especial de Trípodos (2017).

Els texts de les comunicacions es poden presentar en català, castellà o anglès.

La data màxima de lliurament dels texts definitius serà el dia 27 de març de 2017.

Els texts, han d’anar acompanyats per dos resums: el primer en la llengua de la comunicació i el segon en anglès (únicament en el cas de lliurar-se la comunicació en castellà o en català). S’hauran d’enviar per correu electrònic (cicr@blanquerna.url.edu) en format Word o similar. En el cas d’incloure-hi imatges aquestes hauran de ser en format GIF, TIFF o JPEG.

Totes les comunicacions acceptades es publicaran en les actes del congrés. L’organització del congrés es reserva la possibilitat de limitar el nombre de comunicacions que es presentaran de forma pública.

És condició necessària que almenys un dels signants estigui inscrit al Congrés.

Instruccions per a la presentació de les comunicacions

El document ha d’incloure: Autoria, filiació dels autors, títol complert de la comunicació i resum en anglès.

Font: Times New Roman.

Cos: 12.

Interlineat: Simple.

Imatges: Format GIF, JPEG o TIFF.

Extensió: El text de les comunicación no haurà de superar les 4.000 paraules; resum, notes i bibliografia inclosos. Els texts que superin aquesta longitud no seran publicats a les actes.

Notes: Al final del text en cos 10.

Bibliografia: Al final del text, seguint la norma ISO 690 (més informació a: http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/com-trobar-informaci%C3%B3/com-citar/norma-iso-690-termcat)

Exemples:

Monografies:

MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: MIT Press, 1964.

Capítols:

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth; SCHULZ, Rüdiger. “Federal Republic of Germany: Social Experimentation with Cable and Commercial Television”. A: Becker, L.A.; Schoenbach, K. eds. Audience Responses to Media Diversification: Coping with Plenty. Hillsdale: Erlbaum, 1989, p. 167-224.

Artícles:

EKSTRÖM, Mats. “Politicians Interviewed on Television News”. Discourse & Society. Vol. 12 (2001), núm. 5, p. 563-584.

Documents electrònics:

Gabriel [En línia]: gateway to Europe’s national libraries: online services of Europe’s national libraries. <http://portico.bl.uk/gabriel/en/sources.html> [Consulta: 05/11/01].

HARTER, Stephen P. “The impact of electronic journals on scholary communication” [En línia]. The Public-Access Computer Systems Review. Vol. 5 (1996), núm. 5. <http://info.lib.eh.edu/pr/v7/n5/hart7n5.html> [Consulta: 12/10/01].